Stowarzyszenie zostało powołane w 2008 roku. Celem naszej działalności jest promowanie turystycznych walorów Inowrocławia i jego okolic, skupiając się na historycznym obszarze Kujaw i związanych z nim najbliższych miejsc. Podejmowane inicjatywy dążą do wzrostu liczby turystów odwiedzających miasto i jego okolice, rozwoju oferty turystycznej oraz wspierania przedsiębiorców zajmujących się obsługą rynku turystycznego w regionie.

 

Wymienione wyżej cele realizujemy poprzez:

  • promocję regionu w kraju i za granicą, udział w targach i giełdach turystycznych, organizowaniu imprez promocyjnych, publikację wydawnictw i materiałów promocyjnych, organizację wizyt studyjnych dziennikarzy i przedstawicieli touroperatorów.
  • kreowanie i promocję lokalnych produktów i atrakcji turystycznych.
  • organizację lokalnego systemu informacji turystycznej.
  • wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju krajoznawstwa, ochrony dóbr kultury i tradycji.
  • współpracę z innymi organizacjami turystycznymi, centrami i punktami informacji turystycznej.
  • integrowanie śodowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozowjem turystycznym subregionu.
  • tworzenie i zarządzanie sieciowym produktem turystycznym.

Zapraszamy do wspólpracy wszystkie podmioty, które pragną zaangażować się w rozwój, promocję i obsługę ruchu turystycznego w obrębie miasta Inowrocławia, jego najbliższych okolic i regionu Kujaw Zachodnich.