Stowarzyszenie zostało powołane w 2008 roku pod nazwą Inowrocławska Lokalna Organizacja Turystyczna. Po dziesięciu latach swojej działalności wraz ze zmianą lokalizacji biura i rozszerzeniem zakresu działalności, członkowie podjęli decyzję o zmianie nazwy - Lokalna Organizacja Turystyczna Kujawy. Celem naszej działalności jest promowanie turystycznych walorów Kujaw. Podejmowane inicjatywy dążą do wzrostu liczby turystów odwiedzających region, rozwoju oferty turystycznej oraz wspierania przedsiębiorców zajmujących się obsługą rynku turystycznego na obszarze naszego działania.

Wymienione wyżej cele realizujemy poprzez:

  • promocję regionu w kraju i za granicą, udział w targach i giełdach turystycznych, organizowaniu imprez promocyjnych, publikację wydawnictw i materiałów promocyjnych, organizację wizyt studyjnych dziennikarzy i przedstawicieli touroperatorów.
  • kreowanie i promocję lokalnych produktów i atrakcji turystycznych.
  • organizację lokalnego systemu informacji turystycznej.
  • wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju krajoznawstwa, ochrony dóbr kultury i tradycji.
  • współpracę z innymi organizacjami turystycznymi, centrami i punktami informacji turystycznej.
  • integrowanie śodowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozowjem turystycznym subregionu.
  • tworzenie i zarządzanie sieciowym produktem turystycznym.

Zapraszamy do współpracy wszystkie podmioty, które pragną zaangażować się w rozwój, promocję i obsługę ruchu turystycznego w obrębie regionu Kujaw.