STATUT INOWROCŁAWSKIEJ LOKALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Inowrocławska Lokalna Organizacja Turystyczna zwana dalej Organizacją jest lokalną

organizacją turystyczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej

Organizacji Turystycznej, posiadającą osobowość prawną.

2. Organizacja może używać skróconej nazwy w brzmieniu „InLOT”.

3. Organizacja może jednocześnie używać nazw obcojęzycznych.

§ 2

Organizacja działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.

U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji

Turystycznej (Dz. U. Nr 62, poz. 689 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

§ 3

Terenem działania Organizacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Inowrocław.

Dla właściwego realizowania swoich celów Organizacja może prowadzić działalność poza

granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

Organizacja może być członkiem międzynarodowych i krajowych organizacji i stowarzyszeń

wspierających rozwój gospodarczy, a w szczególności rozwój turystyki.

ROZDZIAŁ II

Cele, zadania i zakres działania Organizacji

§ 5

Celem działalności Organizacji jest:

1) kreowanie i upowszechnianie wizerunku subregionu Kujaw Zachodnich, a w szczególności

obszaru Miasta Inowrocławia, Powiatu Inowrocławskiego i gmin wchodzących w jego obszar

administracyjny oraz powiatów i gmin z nim sąsiadujących, jako regionu atrakcyjnego

turystycznie, kulturalnie, sportowo i rekreacyjnie

2) zwiększanie liczby turystów przyjeżdżających do subregionu,

3) zwiększanie wpływów finansowych z turystyki.

§ 6

2

Organizacja realizuje swoje cele poprzez:

1) promocję subregionu w kraju i za granicą poprzez:

a) udział w targach i giełdach turystycznych,

b) organizowanie imprez promocyjnych,

c) publikację wydawnictw i materiałów promocyjnych,

d) organizację wizyt studyjnych dziennikarzy i przedstawicieli touroperatorów.

2) kreowanie i promocję lokalnych produktów i atrakcji turystycznych,

3) organizację lokalnego systemu informacji turystycznej,

4) wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju krajoznawstwa, ochrony dóbr kultury i tradycji,

5) współpracę z innymi organizacjami turystycznymi, centrami i punktami informacji

turystycznej,

6) integrowanie środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz

osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym subregionu,

7) tworzenie i zarządzanie sieciowym produktem turystycznym.

§ 7

Cele i zadania Organizacji mogą być realizowane także poprzez:

1)doprowadzenie do opracowania strategicznych kierunków rozwoju turystyki subregionu,

2) inicjowanie, przeprowadzanie i monitorowanie badań rynku turystycznego,

3) opiniowanie projektów rozwiązań prawnych i organizacyjnych mających wpływ na realizację

celów statutowych Organizacji oraz projektów związanych z rozwojem turystyki w subregionie,

4) uczestniczenie w pracach instytucji i organizacji działających na rzecz rozwoju turystyki,

5) współpracę z Regionalną Organizacją Turystyczną oraz z Polską Organizacją Turystyczną i jej

ośrodkami za granicą,

6) wspieranie dokształcania zawodowego w dziedzinie turystyki,

7) współtworzenie, wspieranie iinspirowanie do tworzenia programów zmierzających do

pozyskiwania środków Unii Europejskiej i innych funduszy służących rozwojowi turystyki oraz ich

realizacja,

8) podejmowanie innych form służących realizacji celów statutowych Organizacji.

§ 8

1.Organizacja może prowadzić działalność gospodarczą, przystępować do spółek i przedsięwzięć

gospodarczych, z których dochód przeznaczony jest na realizację celów statutowych po spełnieniu

wymogów przewidzianych przepisami prawa.

2.Organizacja może prowadzić działalność gospodarczą w przedmiocie(uzależnione od wpisu do

KRS):

1) wydawanie książek 58.11.Z,

2) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.14.Z,

3) pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z,

4) pozostałe drukowanie 18.12.Z,

5) produkcja artykułów piśmiennych 17.23.Z,

6) hotele i podobne obiekty zakwaterowania 55.10.Z,

7) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 55.20.Z,

8) pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe 55.30.Z,

9) restauracje i inne placówki gastronomiczne 56.10.A,

10) przygotowanie i dostarczenie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) 56.21.Z,

11) transport morski i przybrzeżny pasażerski 50.10.Z,

3

12) działalność organizatorów turystyki 79.12.Z,

13) działalność pośredników turystycznych 79.11.B.,

14) działalność agentów turystycznych 79.11.A,

15) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

79.90.C,

16) działalność w zakresie informacji turystycznej 79.90.B,

17)wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi 68.20.Z,

18) działalność agencji reklamowych 73.11.Z,

19) działalność fotograficzna 74.20.Z,

20) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z,

21) działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony

przyrody 91.04.Z,

22) pozostała działalność związana ze sportem 93.19.Z,

23) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 93.29.Z,

24) działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej 93.13.Z,

25) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.19.Z,

26) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B,

27) działalność wspomagająca edukację 85.60.Z.

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Organizacji dzielą się na:

1) zwyczajnych,

2) wspierających,

3) honorowych.

§ 10

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna lub prawna, a w szczególności jednostka

samorządu terytorialnego, organizacja zrzeszająca przedsiębiorców z dziedziny turystyki oraz

stowarzyszenie działająca w sferze turystyki, akceptujące Statut Organizacji i wykonująca jego

postanowienie.

§ 11

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, nie będąca członkiem zwyczajnym,

akceptująca Statut Organizacji.

§ 12

Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna lub prawna szczególnie zasłużona dla

Organizacji i rozwoju turystyki w regionie. Członkostwo honorowe nadawane jest na podstawie

uchwały Walnego Zebrania Organizacji.

4

§ 13

1. Członkami Założycielami Organizacji są osoby fizyczne lub prawne uczestniczące w zebraniu

założycielskim Inowrocławskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, które zadeklarowały przyjęcie

roli członka zwyczajnego i wypełnianie obowiązków określonych w § 16.

2. Członkowie Założyciele Organizacji stają się członkami zwyczajnymi Organizacji z chwilą jej

zarejestrowania i dopełnianie obowiązków określonych w § 16.

3. Przyjmowania nowych członków Organizacji na podstawie pisemnego wniosku dokonuje

Zarząd, a do czasu jego powołania Walne Zebranie Organizacji.

§ 14

Członkowie zwyczajni mają prawo:

1) uczestniczyć w Walnych Zebraniach Organizacji z głosem stanowiącym,

2) wybierać i być wybieranym do władz Organizacji,

3) zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Organizacji,

4) korzystać z pomocy organizacyjnej i materiałów Organizacji,

5) korzystać w pierwszej kolejności z działań promocyjnych realizowanych przez Organizację.

§ 15

Członkowie wspierający mają prawo:

1) uczestniczyć w Walnych Zebraniach Organizacji z głosem doradczym,

2) korzystać z pomocy organizacyjnej i materiałów Organizacji.

§ 16

Członkowie zwyczajni Organizacji mają obowiązek:

1) brać czynny udział w realizacji zadań Organizacji,

2) przestrzegać postanowień Statutu, uchwał i decyzji władz Organizacji,

3) regularnie opłacać składki członkowskie,

4) dbać o dobry wizerunek subregionu oraz o dobre imię Organizacji.

§ 17

Członkowie wspierający mają obowiązek:

1) działać na rzecz rozwoju turystyki w subregionie,

2) dbać o dobry wizerunek subregionu oraz o dobre imię Organizacji.

§ 18

1. Członkowie zwyczajni i wspierający będący osobami prawnymi, uczestniczą w pracach

Walnego Zebrania Organizacji poprzez swoich przedstawicieli.

2. Każdego członka reprezentuje jeden przedstawiciel.

3.Organ delegujący może dokonać zmiany przedstawiciela, o którym mowa w ust.2 , w trakcie

trwania kadencji.

§ 19

1. Członkostwo ustaje wskutek:

1) wystąpienia z Organizacji,

2) skreślenie,

3) wykluczenie,

4) rozwiązania Organizacji lub osoby prawnej będącej członkiem Organizacji.

2. Członek Organizacji może być przez Zarząd skreślony z listy członków Organizacji, jeżeli:

1) nie bierze udziału w realizacji zadań i celów Organizacji,

2) zalega z opłatą składek członkowskich przez co najmniej 6 miesięcy.

3. Członek Organizacji może zostać przez Zarząd wykluczony z Organizacji lub zawieszony w

prawach członka, jeżeli działa wbrew istotnym interesom subregionu i Organizacji, narusza

postanowienia Statutu, nie wykonuje uchwał i decyzji władz Organizacji, swoją postawą i

działalnością podważa wiarygodność Organizacji lub naraża ją na straty finansowe.

4. Decyzja o przyjęciu w poczet członków, a także o wykluczeniu, skreśleniu lub zawieszeniu

podejmuje Zarząd Organizacji.

5. Od decyzji Zarządu Organizacji w sprawie skreślenia, wykluczenia bądź zawieszenia w prawach

członka służy odwołanie do Walnego Zebranie Organizacji.

ROZDZIAŁ IV

Władze i organy doradcze Organizacji

§ 20

1. Władzami Organizacji są:

1) Walne Zebranie,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja Władz trwa 3 lata.

§ 21

1. Uchwały i decyzje władz Organizacji zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich

ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do

głosowania, a w drugim terminie, który następuje 30 minutźniej tego samego dnia –

Organizacja może skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników, chyba że Statut

stanowi inaczej.

2. Głosowanie odbywa się jawnie, chyba że Statut stanowi inaczej.

3. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 22

1. W przypadku zmniejszenia się w trakcie kadencji składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej,

władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu w drodze kooptacji z tym zastrzeżeniem, iż

liczba członków wybranych w drodze kooptacji nie może przekraczać 1/3 liczby członków

pochodzących z wyborów dokonywanych przez Walne Zebranie.

2. Decyzje i uchwały podjęte przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną o uzupełnieniu składu w drodze

kooptacji wymagają akceptacji najbliższego Walnego Zebrania Organizacji.

§ 23

Walne Zebranie Organizacji jest najwyższą władzą Organizacji.

§ 24

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Organizacji należy w szczególności:

1) uchwalenie zmian Statutu,

2) uchwalenie programów działania Organizacji,

3) ustalenie liczebności oraz wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu , Komisji Rewizyjnej i sprawozdań

finansowych,

5) udzielanie absolutorium poszczególnym członkom ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej,

6) uchwalenie zasad przyjmowania nowych członków,

7) ustalenie zasad nadawania godności członka honorowego Organizacji,

8) ustalenie wysokości wpisowego i składek członkowskich,

9) podejmowanie uchwał w sprawach finansowania wspólnych przedsięwzięć,

10) podejmowanie uchwał merytorycznych i organizacyjnych regulujących działalność Organizacji i jej organów,

11) upoważnienie Zarządu do zaciągania kredytów i pożyczek, przystępowania do spółek

i przedsięwzięć gospodarczych,

12) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i członków Organizacji,

13) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków, wykluczenia

z Organizacji, bądź zawieszenia w prawach członka,

14) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Organizacji i przekazania jej majątku.

§ 25

1. Walne Zebrania Organizacji mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Walne Zebranie Wyborcze Organizacji odbywają się w roku zakończenia kadencji, nie później

jednak niż po 3 latach.

§ 26

1. Zwyczajne Walne Zebranie Organizacji jest zwoływane co najmniej raz do roku.

2. Termin, miejsce i porządek obrad Zebrania Walnego Organizacji ustala Zarząd i zawiadamia o

tym członków nie później niż 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Organizacji.

§ 27

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Organizacji jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy,

na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych Organizacji.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Organizacji jest zwoływane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia

wniosku w sprawie zwołania i obraduje nad sprawami, do których zostało powołane.

3. Termin, miejsce i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Organizacji ustala Zarząd

i zawiadamia o tym członków Organizacji nie później niż 14 dni przed terminem Nadzwyczajnego

Walnego Zebrania Organizacji.

§ 28

7

1. W Walnym Zebraniu Organizacji biorą udział:

1) z czynnym i biernym prawem wyborczym członkowie zwyczajni Organizacji,

2) z głosem doradczym członkowie wspierający,

3) zaproszeni goście.

2. We wszelkich głosowaniach członkom zwyczajnym przysługuje jeden głos.

3. Wyboru Władz Inowrocławskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej dokonuje się w głosowaniu tajnym.

§ 29

Ukonstytuowanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej następuje po ogłoszeniu wyników wyborów na

pierwszym posiedzeniu, któremu przewodniczy Przewodniczący Walnego Zebrania Organizacji.

Zarząd

§ 30

  1. Zarząd jest organem zarządzającym Organizacji.

  2. W skład zarządu wchodzą: Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu i Skarbnik.

  3. W przypadku, gdy Zarząd jest czteroosobowy lub pięcioosobowy w jego skład wchodzą również Członkowie Zarządu.

§ 31

1. Zarząd składa się z 3 do 5 osób.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu,

stosownie do potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

3. W posiedzeniu Zarządu może brać udział z głosem doradczym przewodniczący Komisji

Rewizyjnej oraz zaproszeni goście.

§ 32

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

1) wybór Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu i Skarbnika,

2) reprezentowanie Organizacji na zewnątrz,

3) kierowanie działalnością Organizacji pomiędzy Walnymi Zebraniami Organizacji,

4) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Organizacji,

5) zaciąganie zobowiązań w imieniu Organizacji w ramach uchwalonego budżetu,

6) zwoływanie Walnego Zebrania Organizacji,

7) zarządzanie majątkiem Organizacji w ramach określonych przez Walne Zebranie uprawnień,

8) powoływanie biura Organizacji, jego dyrektora i zlecenie wykonywania funkcji biura

wyspecjalizowanym podmiotom,

9) określenie wysokości wynagrodzenia dla Dyrektora Biura,

10) opracowanie regulaminu pracy Zarządu,

11) określenie zakresu pracy biura Organizacji i nadzór nad nim,

12) przyjmowanie nowych członków, skreślanie z listy członków, wykluczanie i zawieszanie w

prawach członków Organizacji,

13) ustalanie zasad zwrotu wydatków członkom Zarządu Organizacji związanych z jej

reprezentowaniem.

§ 33

8

1. Zarząd kieruje Organizacją przy pomocy Biura Organizacji.

2. Biurem Organizacji kieruje Dyrektor, który jest pracownikiem etatowym Organizacji.

3. Dyrektor Biura spełnia funkcję pracodawcy wobec wszystkich etatowych pracowników Biura.

  1. Funkcję pracodawcy wobec Dyrektora Biura pełni Prezes Organizacji.

Komisja Rewizyjna

§ 34

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 osób.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w

stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia oraz być skazanymi

prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.

3. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący w miarę potrzeb lub na żądanie

każdego członka Komisji, nie rzadziej jednak, niż raz na 6 miesięcy.

§ 35

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Organizacji.

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Organizacji,

2) ocena działalności statutowej i finansowej Organizacji oraz występowanie z odpowiednimi

wnioskami,

3) żądanie od Zarządu wyjaśnień w sprawie działalności Organizacji oraz określenia terminu i

sposobu usunięcia dostrzeżonych nieprawidłowości,

4) kontrola wysokości i terminowości wpłacania składek członkowskich,

5) występowanie z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu,

6) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Organizacji, względnie

z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub

statutem bądź istotnymi interesami działań Zarządu.

ROZDZIAŁ IV

Majątek Organizacji

§ 36

Majątek Organizacji stanowią nieruchomości własne, ruchomości i inne prawa majątkowe oraz

środki pieniężne.

§ 37

1. Majątek Organizacji pochodzi z:

1) składek członków Organizacji,

2) dobrowolnych wpłat członków Organizacji,

3) dotacji, subwencji, darowizn,

4) dochodów z działalności i majątku Organizacji.

2. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Organizacji określa Zarząd.

§ 38

1. Do reprezentowania Organizacji ma prawo Prezes lub każdy z członków Zarządu działający

samodzielnie.

2. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Organizacji

wymagane jest zgodne pisemne współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa, a pod jego nieobecność Wiceprezesa Zarządu.

ROZDZIAŁ V

Zmiana Statutu, rozwiązanie Organizacji

§ 39

Zmiana Statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Organizacji większością co najmniej

2/3 liczby głosów w obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.

§ 40

Rozwiązanie Organizacji następuje w razie podjęcia odpowiedniej uchwały przez Zebranie Walne

większością co najmniej 2/3 liczby głosów w obecności przynajmniej 1/2 uprawnionych do

głosowania.

§ 41

W uchwale o rozwiązaniu Walne Zebranie Organizacji określa sposób przeznaczenia posiadanego

majątku.

Views All Time
1900
Views Today
3